Müşteri Hizmetleri

Bize mail adresimiz info@mesitas.com.tr veya
+ 90 (212) 529 53 84 numaramız ile ulaşabilirsiniz.

Teknik Servis

Bize mail adresimiz servis@mesitas.com.tr veya
+ 90 (212) 530 43 73 numaramız ile ulaşabilirsiniz.

MESİTAŞ MEDİKAL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ( AYDINLATMA METNİ ) FORMU

MESİTAŞ MEDİKAL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Kısaca “MESİTAŞ"), ve MESİTAŞ nin hâkim ve bağlı şirketler tarafından, kısmen ve gerekli veya zorunlu olursa, şirket iştigal ve üretim konusu ile ilgili olmak kaydı ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, VUK ve Vergi Mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz MESİTAŞ tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, iş yerinin gereklilikleri, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve MESİTAŞ şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, merkez tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

MESİTAŞ tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Kısmen ve gerekli veya zorunlu hallerde, şirket iştigal ve üretim konusu ile ilgili olmak kaydı ile, aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

2. Kişisel Verilerin Aktarılması         

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla MESİTAŞ ve MESİTAŞ tarafından MESİTAŞ’a dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile, yasada yer alan koşullarda ve belirlenen sınırlar içinde, paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve MESİTAŞ’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda MESİTAŞ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

MESİTAŞ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kişisel verileriniz MESİTAŞ  tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecektir ve yasal ve tıbbi zorunluluk halleri hariç olmak kaydı ile, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır. İlgili kişi, bu kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna yazılı olarak iletmesi sonucu kanuna uygun olarak değerlendirilerek belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri tarafınızdan talep edilebilir.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi,  https://www.mesitas.com.tr web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi,https://www.mesitas.com.tr web adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

18 Yaşın Altındaki Kişilerin Kişisel Verilerine İlişkin Uyarı
MESİTAŞ, onsekiz (18) yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerini, yasal ve tıbbi zorunluluk halleri hariç olmak kaydı ile, işlememektedir. Bu kapsamda onsekiz (18 ) yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin kişisel verileri veli veya vasilerinin onayı olmaması halinde derhal silinecektir ve işlenmeyecektir.

Bu aydınlatma metni 31.01.2021 tarihinde güncellenmiş olup, MESİTAŞ tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır. MESİTAŞ, Politika'yı dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilmiş politikanın İnternet Sitesinde yayınlanması anında ya da diğer iletişim yöntemleri ile Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi anında, Politika’nın yeni versiyonu, aksi belirtilmedikçe, yürürlüğe girmiş olacaktır.

Veri Sorumlusu iletişim Bilgileri
Ebru Gençce
muhasebe@mesitas.com.tr
MESİTAŞ MEDİKAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A. Ş.
Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok.
No:4 DBlok Kat:1 Ambarlı Avcılar/İstanbul/Turkiye
Tel : + 90 (212) 529 53 84 - 529 98 29
Fax : + 90 (212) 589 11 49
Form İçin linke Tıklayınız

Yukarıdan istediğiniz departmanı seçerek bize ulaşabilirsiniz.